associació catalana d'intel·ligència artificial

Avís legal i protecció de dades

Tots els continguts són oferts i publicats tal com són publicats. Cap garantia o compromís diferents dels aquí expressats tindrà validesa davant ACIA.cat.
L’usuari accepta respectar les condicions establertes per ACIA.cat per a l’accés a aquesta pàgina, com també les relatives al seu ús, en els termes
que aquí exposem, sempre d’acord amb la legislació vigent i, en concret, amb allò que s’estipula en la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Real Decret 1720/2007 que aprova el Reglament que la desenvolupa.

L’usuari no està autoritzat a alterar-ne el contingut o a actuar al seu marge.

L’accés no autoritzat als continguts, bases de dades o serveis d’http://www.acia.cat serà considerat com una intromissió il·lícita, i
es conservarà totes aquelles accions legals que tant el dret espanyol com la legislació internacional aplicable puguin conferir-li.

Qualsevol còpia de material que aparegui a la pàgina serà per a ús personal i haurà de respectar tots els drets d’autor i de marques.
No es podrà comerciar amb aquest material tret que s’hagi formalitzat algun acord exprés de col·laboració i/o comercialització.

Es prohibeix expressament, sense autorització formal de ACIA.cat, modificar, transmetre o usar els continguts d’aquesta pàgina per a propòsits
comercials o de difusió pública.

ACIA.cat pot revisar en qualsevol moment aquestes condicions d’accés i ús.